EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Hizmeti Alımı İşi İhale İlanı

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı işi İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/003

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                       :  Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahır kapı Feneri Yanı Fatih İSTANBUL

b.  Telefon ve faks numarası                      : 0850 811 18 18 / 0 224 223 27 31

c. İhale Dokümanının Görülebileceği ve               : İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Satınalma ve Tedarik

Satınalınabileği Adres                                    Yönetim Ofisi İstanbul Yerleşkesi 

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli                  :150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 satınalmaları zorunludur.)

d. İhale Usulü                                                   :Açık İhale Usulü, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliğinin 22’inci maddesi

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı

banka hesap no                                               :İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Hesap Adı:  İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  - TR02 0006 4000 0011 0351 3759 74)

 

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı                            : Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulaması için Lisans, Kurulum, Veri Aktarımı,Entegrasyon ve Eğitim Hizmeti Alımı. (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde yer almaktadır).           

                                                                 

b. Teslim Yeri                                                   : İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

c. İşe başlama tarihi                                       : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi                                              : İşe başlama tarihinden itibaren 45 gündür.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                               :İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İhale                                                                  Komisyon Başkanlığı Toplantı Odası

b. Tarihi ve saati                                              : 09.11.2021- 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl  içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Geçici teminat alınmayacaktır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

4.4.1. İstekliler teklif ettikleri EBYS ürünü için  TS 13298 standardının en son haline uygun olduğunu belgeleyecektir.   Ayrıca TS 13298  performans testlerinden en az 50 Milyon Belge ile geçmiş olduğunu belgelendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan  sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.