EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeri yetiştirmektir. Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor edip, takip işlemlerini yapar.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • İnsanda sistemlerin normal fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgiye hakim, bu bilgiler ışığında alınan örneklerde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak hastalıklarla ilişkilendirir.
 • Tıbbi Laboratuvarda manuel ve otomatik analiz yöntemlerini bilir ve oluşabilecek aksaklıklarda çözüm üretir.
 • Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.
 • Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.
 • Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.
 • Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
 • Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
 • Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür ve gerektiğinde çalışma gruplarında sorumluluk alır.
 • Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.
 • Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli temel ve pratik bilgi, kural ve beceriye sahip olur.
 • Hastalardan alınan örneklerin kritik sonuçlarını gerekli sağlık çalışanlarına iletme becerisine sahiptir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil ve Afet Yönetimi
 • Biyoloji
 • Biyomühendislik
 • Biyoteknoloji
 • Hemşirelik
 • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Sağlık Yönetimi

 KARİYER OLANAKLARI

 • Devlet Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Sağlık Ocakları
 • Özel Tahlil Laboratuvarları

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2021 yılında İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir paydada buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen sağlık sektöründe, önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, sağlıkta yenilikçi ve yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde bir eğitim anlayışı mevcuttur.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında laboratuvar teknikeri derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

 KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Anestezi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

 PROGRAMIN PROFİLİ

Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların tanı ve tedavisi için gereken tüm analizleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine güveni olan, laboratuvar, çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik önlemleri alarak mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını ekip içerisinde yürütebilen ve iletişim becerileri gelişmiş sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2. Tıbbi laboratuvar analizleri için hastadan biyolojik materyal alabilme, bunları saklayabilme ve transfer edebilme konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

3. Analizler öncesi hazırlıkları yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

4. Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel analizleri uygular ve analize ait çözeltileri hazırlar.

5. Laboratuvarda yapacağı analizlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik becerilere sahiptir.

6. Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına uyarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

7. Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde de bireysel sorumluluklarını üstlenir.

8. Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

9. Tıbbi laboratuvar ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurar.

10. Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak davranır.

11. Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

12. Tıbbi laboratuvar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller, kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım gösterir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Patoloji, Parazitoloji, Seroloji, Nörofizyoloji, Odiyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri, Hematoloji ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji birimlerinde ve üniversitelerin araştırma merkezlerinde tekniker olarak görev yaparlar. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

 ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

DGS ile geçiş hakkı bulunan açık öğretim  programları 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi,

Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.