EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Ameliyathane Hizmetleri


PROGRAM HAKKINDA

Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı; sağlık sektörü içerisinde önemli yer tutan ameliyathanelerde tüm tıbbi malzeme ve cihazlara hakim, cerrahi ekibin bir parçası olarak hasta bakım ve takibini yapabilen, teorik ve pratik donanım açıdan yetkin, multidisipliner yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 1. Ameliyat Hizmeti için gerekli olan teorik bilgilerini, uygulamada kullanabilme bilgisine sahip olur.
 2. Alan terminolojisini etkin bir şekilde kullanır.
 3. Ameliyathane hizmetleri alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 4. Ameliyathane alanını ve odalarının fiziki yapılarını ve özelliklerini bilir.
 5. Cerrahi işlem için ameliyathane odasını hazırlayabilme becerisi kazanır.
 6. Cerrahi aletlerin ameliyat öncesi ve sonrasında korunması, sayımı, yeniden kullanıma hazır hale getirme becerisine sahip olur.
 7. Sağlık sektöründe ve ilgili alanlarda kullanılan teknolojilere hakimdir.
 8. Ameliyat öncesi, esnasında ve sonrasında sterilize, asepsi ve antisepsi kurallarını koruyarak hastanın ve ekibin güvenliğini sağlar.
 9. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımlarını yapar, yöntemlerini bilir.
 10. Cerrahi müdahale yöntemlerine hakim olur, cerrahi hastalıkları tanımlar.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

 

DGS GEÇİŞ YAPILABİLEN AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme,
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

KARİYER OLANAKLARI

Ameliyathane Hizmetleri programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Kamu ve Özel Hastane Ameliyathaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Özel Klinikler
 • Doğumevleri
 • Tıbbi Cihaz ve Malzeme Şirketleri

 

 

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program 2021 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak teorik bilgi zemininde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

Programın amacı; sağlık sektörü içerisinde önemli yer tutan ameliyathanelerde tüm tıbbi malzeme ve cihazlara hakim, cerrahi ekibin bir parçası olarak hasta bakım ve takibini, teorik ve pratik donanım açıdan yetkin, multidisipliner yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’ li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

 Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilirler. 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

 1. Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan temel bilimler bilgisine sahip olur.
 2. Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı ve cerrahi müdahale yöntemleri bilgisine sahip olur.
 3. Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini; ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilir.
 4. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 5. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilir, yeni araç ve cihazları kullanabilir.
 6. Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulama bilgisine sahip olur.
 7. Tıbbi cihazlarla güvenli çalışma için gerekli tedbirleri alabilme, ameliyathanede olası tehlikeleri önleme bilgisine sahip olur.
 8. Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapar.
 9. Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 10. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 11. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 12. Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilir.
 13. Alanıyla ilgili etik ilkeleri ve yasal mevzuatı bilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerleri, ameliyathane birimi bulunan tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Bu kapsamda ameliyathane Hizmetleri mezunlarının devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve bunlara benzer diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca sektörün ileri gelen tıbbi cihaz ve malzeme şirketlerinde ilerleyen tecrübeye dayalı iş olanakları mevcuttur.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021 - 2022 AKADEMİK YILI – AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 101 Ameliyathane Teknolojileri 3 0 3 4
AHM 103 Ameliyathane Yönetimi I 3 0 3 4
AHM 105 İlkyardım 2 1 3 4
AHM 107 Temel Anatomi 2 0 2 4
AHM 109 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
  Seçmeli Ders I     3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     22 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 102 Enfeksiyon Hastalıkları, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 2 0 2 3
AHM 104 Ameliyathane Yönetimi II 4 0 4 6
AHM 106 Temel Mesleki Beceriler 1 4 5 5
AHM 108 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
AHM 110 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
  Seçmeli Ders II     3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     24 32
           
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 201 Ameliyathane Uygulamaları I 0 16 16 8
AHM 203 Cerrahi Hastalıklar I 3 0 3 6
AHM 205 Temel Anestezi 2 0 2 4
AHM 207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
AHM 209 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
  Seçmeli Ders III     3 4
  TOPLAM     30 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 202 Ameliyathane Uygulamaları II 0 24 24 14
AHM 204 Cerrahi Hastalıkları II 3 0 3 6
AHM 208 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
  Seçmeli  Ders IV     3 4
  TOPLAM     33 28
                  TOPLAM AKTS 120
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 301 Güncel Kimyasallar ve İlaçlar 3 0 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
AHM 302 Meslek Etiği 3 0 3 4
AHM 304 Çevre Koruma 3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4
           
           
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
AHM 101 Ameliyathane Teknolojileri 3 0 3 4
AHM 103 Ameliyathane Yönetimi I  3 0 3 4
2. YARIYIL
AHM 104 Ameliyathane Yönetimi II 3 0 3 4
AHM 108 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
3. YARIYIL
AHM 203 Cerrahi Hastalıklar I 3 0 3 6
AHM 204 Temel Anestezi 2 0 2 4
4. YARIYIL
AHM 204 Cerrahi Hastalıkları II 3 0 3 6
  TOPLAM 19 0 19 32