EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Mimari Restorasyon


ÖĞRENİM SÜRESİ           2 Yıl

PUAN TÜRÜ                       TYT

ÖĞRENİM DİLİ                  Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Mimari Restorasyon Programı, 2015-2016 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Mimari Restorasyon Programı, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alarak, restorasyon çalışmalarında görev alacak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimari Restorasyon Program mezunları, Mimarlık ve Koruma alanında etkin bilgi ve birikimleri ile proje hazırlama, uygulama ve proje yönetimi alanlarında yeni bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

 KİMLER KATILABİLİR

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Çini Tasarımı ve Onarımı
 • El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Mimarlık
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tezhip Sanat

KARİYER OLANAKLARI

 • Mezunlarımız, tekniker unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;
 • Restorasyon şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanları, müzeler, arkeolojik kazılar, kamu kuruluşları, serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabileceklerdir.
 • Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir,
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve  doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

 

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program, 2015 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler tarihi eserleri koruma bilincine sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Mimari Restorasyon  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Mimari Restorasyon Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin mimari eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği bilgisine sahip, temel teknik resim kurallarına hakim bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Koruma kavramı ve yasal mevzuatın anlam ve önemine hakim, alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimari Restorasyon Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında mimari restorasyon dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

   • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
   • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
   • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
   • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
   • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
   • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
   • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer
   • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
   • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
   • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
   • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
   • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.
   • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mimari Restorasyon programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, mimari restorasyon  konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrencilerimizin restorasyon alanında proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanlarındaki koruma çalışmaları, müzeler, konservasyon laboratuvarları, başta Kültür Bakanlığı birimleri olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
 2021-2022 AKADEMİK YILI – MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 101 Teknik Resim I 1 3 4 5
MİR 103 Mimarlık ve Sanat Tarihi I 3 0 3 3
MİR 105 Malzeme Bilgisi I 2 1 3 4
MİR 107 Bilgisayar Atölyesi I 1 3 4 5
MİR 109 Rölöve I 2 1 3 4
MİR 111 Temel Sanat Eğitimi Atölyesi 1 2 3 3
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     26 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 102 Teknik Resim II 1 3 4 5
MİR 104 Mimarlık ve Sanat Tarihi II 3 0 3 4
MİR 106 Malzeme Bilgisi II 2 1 3 4
MİR 108 Bilgisayar Atölyesi II 1 3 4 5
MİR 110 Rölöve II 1 2 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     23 28
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj(30 İş Günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 201 Yapı Bilgisi I 1 2 3 5
MİR 203 Mimarlık ve Sanat Tarihi III 3 0 3 3
MİR 205 Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri I 3 0 3 4
MİR 207 Bilgisayar Atölyesi III 1 3 4 4
MİR 209 Rölöve III 1 2 3 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
  Seçmeli Ders II 1 2 3 4
  TOPLAM     22 28
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 202 Yapı Bilgisi II 1 2 3 5
MİR 204 Mesleki Yabancı Dil   2 0 2 2
MİR 206 Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri II 3 0 3 3
MİR 208 Tarihi Yapılara İşlev Kazandırma ve Yeni Yapılaşma 2 1 3 4
MİR 210 Restorasyon Proje Atölyesi  1 3 4 6
  Seçmeli Ders III 3 0 3 4
  Seçmeli Ders IV 1 2 3 4
  TOPLAM     21 28
                  TOPLAM AKTS 120
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ  SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 301 Mimar Sinan ve Eserleri 3 0 3 4
MİR 303 Geleneksel Konut Mimarisi 3 0 3 4
MİR 305 Osmanlı Türkçesi I 3 0 3 4
MİR 307 Uygarlık Tarihi 3 0 3 4
MİR 309 Roma ve Bizans Mimarlığı 3 0 3 4
MİR 311 Konservasyon I 1 2 3 4
MİR 313 Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları I 1 2 3 4
MİR 315 İş Yeri Eğitimi I 2 4 6 8
MİR 317 Keşif-Metraj 1 2 3 4
MİR 319 Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri 1 2 3 4
           
BAHAR DÖNEMİ  SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MİR 302 Koruma Mevzuatı ve İmar Hukuku 3 0 3 4
MİR 304 Iş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 4
MİR 306 Osmanlı Türkçesi II 3 0 3 4
MİR 308 Arkeoloji  3 0 3 4
MİR 310 Kentsel Koruma 3 0 3 4
MİR 312 Konservasyon II 1 2 3 4
MİR 314 Minyatür Sanatı 1 2 3 4
MİR 316 Mimari Eskiz 1 2 3 4
MİR 318 Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları II 1 2 3 4
MİR 320 İş Yeri Eğitimi II 2 4 6 8
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7            
PY8          
PY9        
PY10          
PY11          
PY12        
PY13        
PY14        
PY15          
PY16            
PY17            

 

                           MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
MİR 103 Mimarlık ve Sanat Tarihi I 3 0 3 3
2. YARIYIL
MİR 104 Mimarlık ve Sanat Tarihi II 3 0 3 4
MİR 106 Malzeme Bilgisi II 2 1 3 4
3. YARIYIL
MİR 201 Yapı Bilgisi I 1 2 3 5
MİR 205 Koruma Kavramı ve Restorasyon İlkeleri I 3 0 3 4
MİR 301 Mimar Sinan ve Eserleri 3 0 3 4
4. YARIYIL
MİR 308 Arkeoloji 3 0 3 4
MİR 318 Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları II 1 2 3 4
  TOPLAM 19 5 24 32